Tên người dùng: Mật mã:
Câu lạc bộ sinh viên

TIN TỨC

Sách Bài giảng (ebook) các môn học đã có

Tra cứu điểm các môn học|Hướng dẫn

Các bài thi thử trắc nghiệm trực tuyến

Ngân hàng đề thi các môn học

  #1  
Old 06-30-2006
vi_sao???'s Avatar
vi_sao??? vi_sao??? is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2006
Nơi Cư Ngụ: Vietnam
Bài gởi: 594
Thanks: 101
Thanked 134 Times in 84 Posts

Level: 22 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 533
Magic: 198 / 20513
Experience: 34%

Default

"ổi mới và phát triển ở Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn"
Ngày 13/6/2006. Cập nhật lúc 19<SUP>h</SUP> 31'

Cuốn sách đã phân tích nổi bật quá trình hình thành tư duy đổi mới, trước hết là đổi mới tư duy kinh tế, tiến đến đổi mới toàn diện, phấn đấu từng bước thoát ra khỏi nước kém phát triển để đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Cùng với "Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới" (1986-2006) của Ban Chỉ đạo tổng kết lý luận Trung ương do Hội đồng Lý luận Trung ương là Cơ quan Thường trực, Hội đồng vừa xuất bản cuốn sách mới: ổi mới và phát triển ở Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn, GS, TS Nguyễn Phú Trọng chủ biên (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia).

Với gần 500 trang, khổ giấy lớn, cuốn sách đã phân tích nổi bật quá trình hình thành tư duy đổi mới, trước hết là đổi mới tư duy kinh tế, tiến đến đổi mới toàn diện, phấn đấu từng bước thoát ra khỏi nước kém phát triển để đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nhìn lại 20 năm đổi mới, một số vấn đề lý luận đã được hình thành:

Một là: ã xác định được những nguyên tắc cơ bản của đổi mới:

1/ ổi mới không phải là thay đổi mục tiêu XHCN, mà là làm cho mục tiêu ấy thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về CNXH, bằng những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp.

2/ ổi mới nhằm phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, phù hợp điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam; không máy móc, giáo điều.

3/ ổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị nhằm phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, tăng cường vai trò lãnh đạo của ảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước.

4/ Khẳng định sự lãnh đạo của ảng; đồng thời, lắng nghe tiếp nhận một cách nghiêm túc những ý kiến trung thực, phê bình những khuyết điểm trong sự lãnh đạo của ảng và trong công tác xây dựng ảng.

5/ Xây dựng nền dân chủ XHCN, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

6/ Kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại trong điều kiện lịch sử mới.

Hai là: ã xác định tương đối r vấn đề phát triển kinh tế và xây dựng ảng, coi "phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng ảng là nhiệm vụ then chốt". Ở đây, còn có sự gắn kết giữa lĩnh vực kinh tế với các lĩnh vực khác thuộc hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Ba là: ã xác định về cơ bản chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế Việt Nam. ó là "chính sách phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN, đó chính là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Nội dung định hướng XHCN trong phát triển kinh tế thị trường bước đầu được phác ra là kinh tế Việt Nam phải nâng lên tầm kinh tế tri thức, phải tạo ra thế mạnh của đất nước, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phải nâng cao được đời sống của nhân dân, cải thiện được bộ mặt xã hội; kinh tế phát triển theo hướng đa thành phần, đa sở hữu, các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật, bình đẳng trước luật pháp, cùng phát triển, cùng hợp tác, cùng cạnh tranh lành mạnh, tạo thành những mắt xích quan trọng hợp thành nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; đa dạng hóa và nâng cao tính chủ động của các chủ thể làm kinh tế; kinh tế nhà nước nắm vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đóng vai trò rất quan trọng, là một trong những động lực của nền kinh tế; hình thành các tập đoàn kinh tế mạnh, đủ sức cạnh tranh với kinh tế thế giới; thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế giữa các vùng, miền cho phù hợp đặc điểm Việt Nam; kinh tế Việt Nam phải có mối liên hệ hội nhập với kinh tế thế giới, độc lập trong đa dạng, hội nhập theo nhiều chiều.

Bốn là: ã xác định được kiểu Nhà nước mới, Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. ó là một Nhà nước có hiến pháp, luật pháp và thi hành pháp luật, có kỷ cương, phép tắc, quản lý xã hội bằng pháp luật và các văn bản pháp quy; Nhà nước thực hiện chế độ dân chủ và do nhân dân làm chủ, nhân dân đóng vai trò quyết định vận mệnh của đất nước, bảo đảm mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, tôn vinh tinh thần làm chủ của nhân dân và lên án mọi hành động xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân; Nhà nước thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của mình; xây dựng nền hành chính vững chắc, bảo đảm cho mọi hoạt động của xã hội được thông suốt; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân.

Năm là: Có những nhận thức mới về cơ cấu xã hội Việt Nam, thể hiện ở sự gắn kết chặt chẽ giữa chính sách xã hội với chính sách kinh tế, tăng trưởng kinh tế gắn kết với tiến bộ và công bằng xã hội; xác định mục tiêu của chính sách xã hội thống nhất với mục tiêu phát triển kinh tế nhằm phát huy sức mạnh kinh tế và sức mạnh xã hội, hợp thành sức mạnh dân tộc; tập trung giải quyết các vấn đề xã hội như: giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội; cải cách chế độ tiền lương, thực hiện chính sách xã hội đối với những đối tượng ưu tiên.

Sáu là: Có những nhận thức mới về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, xã hội, con người, thể hiện về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội; xác định văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển kinh tế - xã hội, là nguồn lực nội sinh quan trọng của phát triển, là nền tảng tinh thần của xã hội, thể hiện tầm cao và chiều sâu về trình độ phát triển của một dân tộc, là sự kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất trong mối quan hệ giữa con người với con người, với xã hội, với thiên nhiên; khẳng định tính chất tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, theo định hướng xã hội chủ nghĩa với những đặc trưng cơ bản là dân tộc, hiện đại, nhân văn của nền văn hóa Việt Nam; xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống là những lĩnh vực then chốt của văn hóa; khẳng định con người là vốn quý nhất, phát triển con người với tư cách vừa là động lực, vừa là mục tiêu của công cuộc đổi mới đất nước.

Bảy là: Có những nhận thức mới về đại đoàn kết dân tộc với tinh thần phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; tiếp tục khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định đúng yếu tố lợi ích, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân, kết hợp hài hòa các lợi ích thống nhất quyền lợi và nghĩa vụ công dân, kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích xã hội, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân; xem dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng, thực hiện dân chủ và phát huy chủ nghĩa yêu nước là những yếu tố quan trọng để củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thuận xã hội là mẫu số chung nhằm đạt tới sự cố kết xã hội và chống sự phân biệt xã hội, áp bức giai cấp; vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân được xem như là những nhân tố mới nhằm mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa; nhận thức tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đã, đang và sẽ tồn tại cùng nhau trong cuộc hành trình đổi mới, tiến lên dưới lá cờ đại nghĩa của dân tộc.

Tám là: Có những nhận thức mới về quốc phòng, an ninh, tạo dựng mối quan hệ mới giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Bảo vệ Tổ quốc trong nhận thức mới không chỉ là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, mà còn bảo vệ nhân dân, bảo vệ ảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội; bảo vệ văn hóa, bảo vệ công lý và lẽ phải; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới phương thức bảo vệ Tổ quốc; nhận thức mới về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh quốc gia theo hướng xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân.

Chín là: Có những nhận thức mới về tình hình quốc tế, trên cơ sở đó mà đề ra đường lối đối ngoại phù hợp với tình hình mới. ó là sự kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại; tích cực góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội; giữ vững hòa bình để phát triển kinh tế và ổn định đất nước; thêm bạn bớt thù; kiên trì thực hiện chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam muốn là bạn của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập, phát triển.

Mười là: Trong 20 năm đổi mới, Trung ương các khóa đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng ảng và đổi mới hệ thống chính trị. Những vấn đề mới về xây dựng ảng thể hiện ở các báo cáo tổng kết, ở tinh thần đổi mới và chỉnh đốn ảng, nhằm chống nguy cơ sai lầm về đường lối, vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, sai lầm về lựa chọn và bố trí cán bộ; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa rời nhân dân, xa rời thực tế; xây dựng đạo đức, nhân cách đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của ảng; xây dựng ảng trong sạch, vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị; giải quyết một bước vấn đề đảng viên làm kinh tế.Mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng công tác xây dựng ảng vẫn chưa đáp ứng được như mong muốn. Vì vậy, nó còn được tiếp tục nghiên cứu và tổng kết.

Trên đây là những vấn đề lý luận cơ bản hình thành trong 20 năm đổi mới, thể hiện trong cuốn sách: "ổi mới và phát triển ở Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn". Những vấn đề này là mới hình thành. Vì là mới, chưa có tiền lệ trong lịch sử, nên cũng mới chỉ đang ở dạng "lật ải". Nhiệm vụ của chúng ta là phải tiếp tục "cày sâu, bừa kỹ", thì mới có thể gieo hạt và nảy mầm.


Theo PGS, TS ức Vượng, báo Nhân dân ngày 13-6-2006
__________________
Đường tuy gần, chẳng đi chẳng đến. Việc tuy nhỏ chẳng làm chẳng nên.(Vô Danh)
Tự học là khởi nguồn của phong cách tự đào tạo, đồng thời là cái nôi nuôi dưỡng trí sáng tạo. Ai giỏi tự học ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường người đó sẽ tiến xa. (Tạ Quang Bửu)
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 06-30-2006
vi_sao???'s Avatar
vi_sao??? vi_sao??? is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2006
Nơi Cư Ngụ: Vietnam
Bài gởi: 594
Thanks: 101
Thanked 134 Times in 84 Posts

Level: 22 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 533
Magic: 198 / 20513
Experience: 34%

Default

Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng ta từ năm 1986 đến nay
Ngày 7/6/2006. Cập nhật lúc 14<SUP>h</SUP> 9'

(ĐCSVN) Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ năm 1986 đến nay là cuốn sách chuyên khảo gồm 524 trang của tập thể các nhà nghiên cứu khoa học Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản tháng 4 năm 2006.

Nội dung cuốn sách đã chỉ r, sau những năm vận hành nền kinh tế theo cơ chế tập trung bao cấp trên cả nước không thành công (1976-1986), đất nước lâm vào một cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng. Mặt khác, chính trị thế giới có nhiều biến động phức tạp, tiềm ẩn những bùng nổ, thay đổi bất lợi cho sự phát triển của nước ta theo cơ chế lúc bấy giờ. Trong tình thế cần lựa chọn, điều chỉnh, thay đổi, bằng kinh nghiệm lãnh đạo sáng suốt nhìn thẳng vào sự thật, tin tưởng vào lực lượng quần chúng và trách nhiệm lớn lao trước vận mệnh của Tổ quốc, Đảng ta đã kiên quyết đổi mới tư duy trên tất cả các lĩnh vực mà trước hết là đổi mới tư duy kinh tế, chủ động khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng là cột mốc đánh dấu công cuộc đổi mới toàn diện đó.

Hai mươi năm đã qua đi kể từ Đại hội VI, đổi mới không chỉ là một ý chí chính trị, một khẩu hiệu hành động mà lan toả, thấm sâu, bén rễ và vận động không ngừng trong đời sống xã hội. Đổi mới đang tạo nên vóc dáng rất tự hào của nước Việt Nam mới. Thành tựu công cuộc đổi mới hiện hữu trong từng nếp nhà trên khắp mọi vùng, miền đất nước, từng bước làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thành tựu 20 năm đổi mới cung cấp thực tiễn sinh động, kinh nghiệm phong phú làm cơ sở cho chúng ta nhận thức đầy đủ và phát triển nhiều phương diện trong lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mục tiêu của đổi mới, thể hiện tính ưu việt thuộc bản chất của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngày càng trở nên sáng r, đầy đủ và hoàn chỉnh. Đồng thời, từ việc tổng kết công cuộc đổi mới 20 năm qua đã làm bộc lộ không ít những vấn đề của thực tiẽn mà lý luận chưa phản ánh, giải quyết một cách thoả đáng. Bên cạnh những thành tựu nổi bật đã đạt được vẫn còn những bất cập trong tư duy và hành động, vẫn còn những suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ công quyền.

Toàn bộ nội dung cuốn sách làm toát lên vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - một Đảng kiên định lấy học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động; phẩm chất tốt đẹp của nhân dân ta một lòng thuỷ chung son sắt với cách mạng. Cuốn sách đã cung cấp những cơ sở lý luận khẳng định chủ đề được đưa ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Cuốn sách có kết cấu 4 phần với 12 chương:

Phần thứ nhất - Đổi mới để phát triển - một quyết sách chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam gồm 2 chương, phân tích tác động của tình hình thế giới và trong nước đối với công cuộc đổi mới, làm r bối cảnh, điều kiện, thời cơ, thách thức và những đặc điểm chủ yếu của đổi mới ở Việt Nam, luận chứng đổi mới để phát triển là một quyết sách chiến lược của Đảng.

Phần thứ hai - Đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ năm 1986 đến nay về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, gồm 3 chương, đề cập một cách hệ thống vai trò của lý luận và tư duy lý luận đối với công cuộc đổi mới và phát triển xã hội, phân tích và bình luận về tư duy lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta thời kỳ trước đổi mới và nhất là trong thời kỳ đổi mới, từ năm 1986 đến nay.

Phần thứ 3 - Đổi mới tư duy lý luận của Đảng trên các lĩnh vực trọng yếu của đời sống xã hội, gồm 5 chương nêu bật quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng về mô hình kinh tế, cơ cấu kinh tế, cơ chế quản lý kinh tế và trên các lĩnh vực chính trị, văn hoá, xã hội, xây dựng con người, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Phần thứ tư - Tổng luận chung về quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ năm 1986 đến nay, gồm 2 chương, đánh giá tổng quát ưu điểm, hạn chế và kinh nghiệp chủ yếu của quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ sau năm 1986, nêu lên những quan điểm, phương hướng và giải pháp chủ yếu phát triển và hoàn thiện lý luận đổi mới vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Bằng việc nghiên cứu và tổng kết thực tiễn quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng, một hướng nghiên cứu trọng điểm của khoa học chính trị ở nước ta, cuốn sách đã góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng Đảng, làm cho Đảng ngang tầm với nhiệm vụ chính trị, xứng đáng là một đảng chân chính cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xứng đáng với sự uỷ thác và tin cậy của nhân dân ta.

__________________
Đường tuy gần, chẳng đi chẳng đến. Việc tuy nhỏ chẳng làm chẳng nên.(Vô Danh)
Tự học là khởi nguồn của phong cách tự đào tạo, đồng thời là cái nôi nuôi dưỡng trí sáng tạo. Ai giỏi tự học ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường người đó sẽ tiến xa. (Tạ Quang Bửu)
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 06-30-2006
vi_sao???'s Avatar
vi_sao??? vi_sao??? is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2006
Nơi Cư Ngụ: Vietnam
Bài gởi: 594
Thanks: 101
Thanked 134 Times in 84 Posts

Level: 22 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 533
Magic: 198 / 20513
Experience: 34%

Default

Tư tưởng chính trị của Lênin - Từ cách mạng Nga đến cách mạng Việt Nam
Ngày 29/3/2006. Cập nhật lúc 16<SUP>h</SUP> 11'

(ĐCSVN) Trong cuốn sách Tư tưởng chính trị của Lênin - Từ cách mạng Nga đến cách mạng Việt Nam, do Nhà xuất bản Lý luận chính trị xuất bản, tác giả Giáo sư Đỗ Tư đã khái quát, khẳng định những giá trị thực tiễn của tư tưởng chính trị của Lênin với cách mạng Nga cũng như cách mạng Việt Nam, không chỉ trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, mà cả trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Cuốn sách Tư tưởng chính trị của Lênin - từ cách mạng Nga đến cách mạng Việt Nam là kết quả của quá trình tìm hiểu, nghiên cứu tư tưởng của Lênin gắn với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Nội dung cuốn sách đề cập có hệ thống quá trình hoạt động cách mạng và những tư tưởng cốt li của Lênin với tư cách là lãnh tụ của phong trào công nhân và cộng sản quốc tế vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ X; làm r những tư tưởng chính trị của Người qua các luận điểm, nguyên lý, chiến lược, sách lược đã áp dụng thành công trong cách mạng Nga; khảo nghiệm quá trình vận dụng sáng tạo những tư tưởng đó bởi Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Trong quá trình phân tích, tác giả có ý định góp phần làm r luận điểm và những nguyên lý của Lênin mà cho đến nay vẫn giữ nguyên giá trị thực tiễn, tác giả cũng mạnh dạn nêu ra một số vấn đề tranh luận về những luận điểm của Lênin mà đến nay chỉ còn giá trị tham khảo, và trong chừng mực nhất định không còn phù hợp. Cuốn sách giúp cho độc giả quan tâm có tư liệu để tìm hiểu, nghiên cứu tư tưởng chính trị của Lênin, phục vụ cho công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Bố cục cuốn sách gồm 3 phần:

Phần I: Những thời kỳ hoạt động chính trị của V.I.Lênin:

1. Thời kỳ vận động thành lập Đảng công nhân dân chủ - xã hội Nga;

2. Thời kỳ cách mạng dân chủ tư sản (1903-1912);

3. Thời kỳ cách mạng tháng Mười (1917-1920);

4.Thời kỳ thực hiện chính sách kinh tế mới (1921-1923)/

Phần II: Nhận thức khái quát về mấy phạm trù cơ bản trong hệ thống lý luận chính trị của V.I.Lênin.

1. Nguồn gốc, bản chất và nội dung chính trị;

2. Quan hệ giữa kinh tế và chính trị;

3. Hệ thống chuyên chính vô sản;

4. Thời kỳ quá độ chính trị từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa cộng sản;

5. Sự hình thành và phát triển của Học thuyết xây dựng Đảng mác xít kiểu mới;

6. Liên minh chiến lược giữa giai cấp công nhân và nông dân lao động;

7. Chủ nghĩa quốc tế - Thế giới quan chính trị của giai cấp công nhân;

Phần III: Giá trị lịch sử của hệ thống lý luận chính trị của V.I.Lênin

1. Tư tưởng chính trị của Lênin - những giá trị trường tồn;

2. Tư tưởng chính trị của Lênin với cách mạng Việt Nam.
__________________
Đường tuy gần, chẳng đi chẳng đến. Việc tuy nhỏ chẳng làm chẳng nên.(Vô Danh)
Tự học là khởi nguồn của phong cách tự đào tạo, đồng thời là cái nôi nuôi dưỡng trí sáng tạo. Ai giỏi tự học ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường người đó sẽ tiến xa. (Tạ Quang Bửu)
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 06-30-2006
vi_sao???'s Avatar
vi_sao??? vi_sao??? is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2006
Nơi Cư Ngụ: Vietnam
Bài gởi: 594
Thanks: 101
Thanked 134 Times in 84 Posts

Level: 22 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 533
Magic: 198 / 20513
Experience: 34%

Default

Việt Nam 20 năm đổi mới
Ngày 25/4/2006. Cập nhật lúc 15<SUP>h</SUP> 9'

(ĐCSVN) - Trải qua 20 năm (1986-2006),công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Điều đó chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Để giúp bạn đọc có thêm cứ liệu tham khảo, đánh giá một cách đầy đủ, khoa học về quá trình hình thành và thực hiện công cuộc đổi mới, những thành tựu cũng như những hạn chế và những bài học kinh nghiệm đúc rút được, giữa tháng 4-2006, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức biên tập và xuất bản cuốn sách Việt Nam 20 năm đổi mới.

Nội dung cuốn sách gồm hơn ba chục bài viết của các tác giả là những người trực tiếp tham gia công tác tổng kết 20 năm đổi mới, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các nhà nghiên cứu lý luận và thực tiễn. Hơn 600 trang sách khổ lớn (16x24cm) được chia thành 6 phần theo các chủ đề dưới đây.

Phần I: Bối cảnh ra đời và quá trình hình thành, phát triển đường lối đổi mới của Đảng ta với các bài Đổi mới là gì? Bắt đầu từ đâu?; Hệ thống quan điểm lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đổi mới ở Việt Nam - những chặng đường đáng ghi nhớ; Công cuộc đổi mới: nhìn lại để tiếp tục tiến lên.

Phần II: Về phát triển kinh tế bắt đầu bằng bài Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa-mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp đến là các bài Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Chủ động hội nhập kinh tế, những thành tựu quan trọng; Những thành tựu về kinh tế xã hội qua 20 năm đổi mới trong các ngành :Tài chính, Công nghiệp, Xây dựng, Bưu chính - viễn thông....

Phần III: Về phát triển văn hoá, xã hội và con người có những bài Văn hoá-nền tảng tính thần của xã hội; Hai mươi năm đổi mới giáo dục-đào tạo,thành tựu và thách thức; Hai mươi năm đổi mới ngành y tế; Thành tựu chăm lo phát triển nguồn lực con người; Phát triển khoa học-công nghệ phục vụ công cuộc đổi mới; Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh-một thành tựu nổi bật của công tác lý luận chính trị trong hai mươi năm đổi mới ở Việt Nam.

Phần IV: Về công tác đối ngoại, quốc phòng và an ninh gồm những bài Ngoại giao Việt Nam trên đường đổi mới; Hai mươi năm đổi mới trong lĩnh vực đối ngoại; Xây dựng nền quốc phòng vững mạnh toàn diện; Giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới.

Phần V: Về xây dựng hệ thống chính trị gồm những bài viết về các chủ đề Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Dân chủ là mục tiêu, động lực phát triển; Công tác kiểm tra của Đảng qua hai mươi năm đổi mới; Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Phần VI: Phần cuối cùng của cuốn sách với những bài có tính tổng kết chung về Những thành tựu đổi mới; Hai mươi năm đổi mới-thành tựu và những vấn đề đặt ra; Nắm vững bài học của 20 năm đổi mới và cuối cùng là bài Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới vì chủ nghĩa xã hội.

Những bài viết được các tác giả thể hiện bằng bút pháp sinh động, hấp dẫn, đầy sức thuyết phục, cung cấp cho người đọc hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam đã và đang được hình thành ngày càng r nét. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được vẫn còn không ít những khiếm khuyết, khó khăn, thách thức. Để đúc rút những bài học cho chặng đường đổi mới tiếp theo và đóng góp cơ sở lý luận thực tiễn vào việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội X của Đảng, ngay từ đầu năm 2003, Bộ Chính trị đã có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 20 năm đổi mới ở Việt Nam. Đây là cuộc tổng kết có quy mô lớn, quan trọng, nội dung phong phú liên quan đến hầu hết các vấn đề, quan điểm, đường lối, chiến lược cách mạng nước ta. Cuốn sách Việt Nam 20 năm đổi mới là thành quả nghiên cứu bước đầu của những công trình khoa học trong khuôn khổ cuộc tổng kết lý luận-thực tiễn quan trọng đó.


Đỗ Xuân
__________________
Đường tuy gần, chẳng đi chẳng đến. Việc tuy nhỏ chẳng làm chẳng nên.(Vô Danh)
Tự học là khởi nguồn của phong cách tự đào tạo, đồng thời là cái nôi nuôi dưỡng trí sáng tạo. Ai giỏi tự học ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường người đó sẽ tiến xa. (Tạ Quang Bửu)
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 06-30-2006
vi_sao???'s Avatar
vi_sao??? vi_sao??? is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2006
Nơi Cư Ngụ: Vietnam
Bài gởi: 594
Thanks: 101
Thanked 134 Times in 84 Posts

Level: 22 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 533
Magic: 198 / 20513
Experience: 34%

Default

Tìm hiểu lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa
Ngày 31/3/2006. Cập nhật lúc 18<SUP>h</SUP> 17'

(ĐCSVN)- Tìm hiểu lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa là nhan đề cuốn sách mới của TS Phạm Công Nhất giới thiệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản. Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa là quá trình hình thành và phát triển các tư tưởng về cuộc đấu tranh của nhân dân lao động nhằm xoá bỏ áp bức, bóc lột; là lịch sử của các quan niệm và tư tưởng về con đường, cách thức xây dựng một xã hội lý tưởng.

Trong cuốn sách Tìm hiểu lịch sử tư tưởng chủ nghĩa xã hội, TS Phạm Công Nhất xác định đối tượng nghiên cứu của lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa là: các quy luật, các xu hướng vận động có tính quy luật lịch sử - xã hội về các quá trình phát sinh, hình thành và phát triển của các quan niệm, tư tưởng, trước hết là những tư tưởng về sự xoá bỏ áp bức bóc lột, xoá bỏ bất công xã hội; những quan niệm, tư tưởng về con đường, cách thức thực hiện các giải pháp để xây dựng và phát triển các mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa tương lai trên các phương diện: chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội

Cuốn sách nêu lên quá trình hình thành, phát triển lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa trước Mác với các nền tư tưởng phương Đông và phương Tây cổ đại, thời kỳ trung đại, thời kỳ phục hưng và cận đại, chủ nghĩa xã hội không tưởng - phê phán ở Pháp và Anh cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 và một số đại biểu tiêu biểu của trào lưu xã hội không tưởng. Đến giai đoạn C.Mác và Ăngghen, các ông đã đặt nền móng và từng bước xây dựng các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; bổ sung và phát triển các nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học thể hiện trong những tác phẩm kinh điển như: Đấu tranh giai cấp ở Pháp, Ngày mười tám tháng sương mù của Lui Bônapáctơ, Chiến tranh nông dân ở Đức, Cách mạng và phản cách mạng ở Đức, Thư gửi Vâyđơmaye ngày 5 tháng 3 năm 1852, đặc biệt là bộ Tư bản của C.Mác Các ông đã chứng minh quy luật hình thành, phát triển và diệt vong tất yếu của chủ nghĩa tư bản, một tiền đề quan trọng cho cuộc cách mạng cộng sản chủ nghĩa có thể xảy ra. Thời kỳ hoàn thiện các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học với các tác phẩm như: Nội chiến ở Pháp, Phê phán cương lĩnh Gôta, Chống Duyrinh, Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ không tưởng đến khoa học

Đến thế kỷ 20, Lênin tiếp tục bổ sung, phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học, những đóng góp trong việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học trong thời kỳ mới là: Tiến hành đấu tranh chống phái dân tuý, đặc biệt là các trào lưu xuyên tạc học thuyết Mác, bảo vệ và tiếp tục phát triển lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học với các tác phẩm như: Những người bạn dân là thế nào và họ đấu tranh chống những người dân chủ - xã hội ra sao?, Nội dung kinh tế của chủ nghĩa dân tuý và sự phê phán trong cuốn sách của ông Xtơruvê về nội dung đó, Làm gì, Lênin còn xây dựng lý luận về xây dựng và tổ chức đảng kiểu mới của giai cấp công nhân, tiếp tục phát triển về lý luận cách mạng không ngừng và về mối quan hệ giữa cách mạng dân chủ tư sản và cách mạng xã hội chủ nghĩa; về nhà nước dân chủ kiểu mới, về cách mạng xã hội chủ nghĩa

Cuối cùng, tác giả nêu lên sự phát triển lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học trong thời đại hiện nay, những thử thách và sức sống của nó. Tác giả khẳng định, đến nay, trong bối chủ nghĩa xã hội tạm thời lâm vào thoái trào, thì các giá trị tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học tiếp tục được các phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đề cao, điều chỉnh, bổ sung và vận dụng một cách sáng tạo cho phù hợp với các mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Sức sống của chủ nghĩa xã hội khoa học một lần nữa được khẳng định trong bối cảnh mới của thời đại. Từ đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam đã vận dụng thành công vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội khoa học theo tư tưởng của Mác-Ăngghen Lênin, vào phát triển lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học ở mỗi nước.

Quả thực, sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là một bước ngoặt trong lịch sử tư tưởng nhân loại nói chung và lịch sử các tư tưởng xã hội chủ nghĩa nói riêng. Sự ra đời của chủ nghĩa khoa học đã thay thế và chấm dứt hoàn toàn sự tồn tại của các quan điểm, các học thuyết về chủ nghĩa xã hội có tính chất không tưởng trong lịch sử tư tưởng loài người trước đó. Với công lao đó, C.Mác và Ph.Ăngghen đã đưa chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành khoa học. Những nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học là cơ sở lý luận để các Đảng Cộng sản xây dựng và hoạch định các đường lối chiến lược và sách lược trong quá trình tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa trong phạm vi mỗi nước. Lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học còn là vũ khí lý luận sắc bén giúp chúng ta trong cuộc đấu tranh chống các tư tưởng áp bức, bóc lột, bất công, chống các tư tưởng cơ hội, giáo điều trong quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Những vấn đề cuốn sách đề cập tới thực sự có ý nghĩa, sự nghiên cứu này là cơ sở để chúng ta hiểu sâu hơn về những giá trị cả những mặt tích cực cũng như những mặt hạn chế của bản thân mỗi học thuyết. Mỗi dòng tư tưởng từng xuất hiện trong lịch sử các tư tưởng xã hội chủ nghĩa của nhân loại, trong đó có lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học. Từ các kết quả nghiên cứu có thể cho phép chúng ta khẳng định: trong thời đại ngày nay, sự vận động của lịch sử loài người có thể trải qua những bước quanh co, song học thuyết Mác về chủ nghĩa xã hội vẫn là lý luận khoa học giúp cho những người cộng sản và cả loài người đi tới thắng lợi cuối cùng là chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.


TH
http://www.cpv.org.vn/details.asp?topic=113&amp;subtopic=234&amp;leader_ topic=555&amp;id=BT3130666003
__________________
Đường tuy gần, chẳng đi chẳng đến. Việc tuy nhỏ chẳng làm chẳng nên.(Vô Danh)
Tự học là khởi nguồn của phong cách tự đào tạo, đồng thời là cái nôi nuôi dưỡng trí sáng tạo. Ai giỏi tự học ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường người đó sẽ tiến xa. (Tạ Quang Bửu)
Trả Lời Với Trích Dẫn
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đếnPowered by: vBulletin Version 3.6.7 Copyright © 2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:51 PM.