Tên người dùng: Mật mã:
Câu lạc bộ sinh viên

TIN TỨC

Sách Bài giảng (ebook) các môn học đã có

Tra cứu điểm các môn học|Hướng dẫn

Các bài thi thử trắc nghiệm trực tuyến

Ngân hàng đề thi các môn học

  #1  
Old 03-03-2008
cqhung's Avatar
cqhung cqhung is offline
Administrator
 
Tham gia ngày: Feb 2006
Nơi Cư Ngụ: Vietnam
Bài gởi: 948
Thanks: 7
Thanked 1,142 Times in 388 Posts

Level: 27 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 659
Magic: 316 / 25235
Experience: 37%

Send a message via Yahoo to cqhung Send a message via Skype™ to cqhung
Default Đề cương môn học Quản trị tài chính

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên học phần: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH (Financial Management)

2. Hệ đào tạo: Đại học

3. Ngành: QTKD

4. Mã học phần: 417 QTC470

5. Loại môn học: Kiến thức ngành , Bắt buộc

6. Khoa: QTKD.

7. Thời lượng: 4 đvht
- Lý thuyết: 54 tiết

- Kiểm tra: 1 tiết

- Bài tập: 5 tiết
8. Yêu cầu kiến thức: Quản trị học, Nguyên lý kế toán.

9. Giới thiệu học phần:
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệp với các nội dung chủ yếu là: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp, giá trị theo thời gian của tiền, thị trường tài chính và định giá cổ phiếu, trái phiếu, cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn, đầu tư dài hạn của doanh nghiệp, quản trị vốn cố định của doanh nghiệp, quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp, chi phí - doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp, nguồn tài trợ của doanh nghiệp.

II. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Chương I: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp

1.1- Vai trò của Quản trị tài chính doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh
1.1.1- Tài chính doanh nghiệp

1.1.2- Quản trị tài chính doanh nghiệp

1.1.3- Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp
1.2- Nội dung và các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị tài chính doanh nghiệp
1.2.1-Nội dung quản trị tài chính

1.2.2-Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới quản trị tài chính doanh nghiệp
Chương II:Giá trị theo thời gian của tiền

2.1- Đường thời gian.

2.2- Giá trị tương lai của tiền.
2.2.1- Giá trị tương lai của một khoản tiền.

2.2.2- Giá trị tương lai của dòng tiền đều.

2.2.3- Giá trị tương lai của dòng tiền biến thiên.
2.3- Giá trị hiện tại của tiền.
2.3.1- Giá trị hiện tại của một khoản tiền.

2.3.2- Giá trị hiện tại của dòng tiền đều.

2.3.3- Giá trị hiện tại của dòng tiền biến thiên.

2.3.4- Giá trị hiện tại của dòng tiền vô hạn.
2.4 - Tìm lãi suất tiền vay.
2.4.1- Tìm lãi suất theo năm.

2.4.2- Tìm lãi suất có kỳ hạn < 1 năm.
2.5 - Tìm các khoản tiền tương đương hàng năm.

Chương III: Thị trường tài chính và định giá cổ phiếu, trái phiếu.

3.1- Thị trường tài chính dưới góc nhìn của doanh nghiệp.
3.1.1- Khái niệm , chức năng của thị trường tài chính.

3.1.2- Cấu trúc của thị trường tài chính.

3.1.3- Thị trường tài chính đối với doanh nghiệp.
3.2- Định giá trái phiếu, cổ phiếu.
3.2.1- Định giá trái phiếu.

3.2.2- Định giá cổ phiếu.

3.2.3- Giá trị của trái phiếu, cổ phiếu trong điều kiện rủi ro.
Chương IV: Cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn

4.1- Cơ cấu nguồn vốn và hệ thống đòn bảy trong doanh nghiệp.
4.1.1- Cơ cấu nguồn vốn và các nhân tố ảnh hưởng.

4.1.2- Hệ thống đòn bảy trong doanh nghiệp.
4.2- Chi phí sử dụng vốn.
4.2.1- Khái niệm.

4.2.2- Chi phí sử dụng vốn vay.

4.2.3- Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu.

4.2.4- Chi phí sử dụng vốn bình quân.

4.2.5- Chi phí cận biên về sử dụng vốn.
Chương V: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp

5.1- Đầu tư dài hạn và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp.
5.1.1- Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp.

5.1.2- Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp.
5.2- Chi phí và thu nhập của dự án đầu tư

5.3- Các phương pháp chủ yếu đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư.
5.3.1- Phương pháp kỳ hoàn vốn.

5.3.2- Phương pháp giá trị hiện tại thuần.

5.3.3- Phương pháp giá trị hiện tại thuần (NPV)

5.3.4- Phương pháp tỷ suất doanh lợi nội bộ (IRR).

5.3.5- Phương pháp chỉ số sinh lời (IP).
5.4- Một số trường hợp đặc biệt trong đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư.

Chương VI: Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp

6.1- Tài sản cố định và vốn cố định của doanh nghiệp.
6.1.1- Tài sản cố định của doanh nghiệp.

6.1.2- Phân loại tài sản cố định trong doanh nghiệp.

6.1.3- Vốn cố định và đậc điểm luân chuyển vốn cố định.
6.2- Khấu hao tài sản cố định.
6.2.1- Hao mòn tài sản cố định.

6.2.2- Khấu hao tài sản cố định và các phương pháp tính khấu hao

6.2.3- Lập kế hoạch khấu hao và quản lý sử dụng quỹ khấu hao TSCĐ của doanh nghiệp
6.3- Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định trong doanh nghiệp
6.3.1- Nội dung quản trị vốn cố định.

6.3.2- Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định.
Chương VII: Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp

7.1- Vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng kết cấu vốn lưu động trong doanh nghiệp.
7.1.1- Tài sản lưu động và vốn lưu động của doanh nghiệp.

7.1.2- Phân loại vốn lưu động.

7.1.3- Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng.

7.1.4- Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
7.2- Nhu cầu vốn lưu động và các phương pháp xác định nhu cầu vốn của doanh nghiệp.
7.2.1- Nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp.

7.2.2- Phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp.
7.3- Quản trị vốn lưu động.
7.3.1- Quản trị tồn kho dự trữ.

7.3.2- Quản trị tiền mặt.

7.3.3- Quản trị các khoản phải thu, phải trả.
Chương VIII: Chi phí - Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp

8.1- Chi phí của doanh nghiệp.
8.1.1- Khái niệm.

8.1.2- Phân loại chi phí của doanh nghiệp.

8.1.3- Quản lý chi phí.

8.1.4- Giá thành sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.
8.2- Doanh thu của doanh nghiệp.
8.1.1- Khái niệm.

8.1.2- Các loại doanh thu của doanh nghiệp.

8.1.3- Các nhân tố ảnh hưởng và biện pháp tăng doanh thu.

8.1.4- Lập kế hoạch doanh thu.
8.3- Các loại thuế chủ yếu đối với doanh nghiệp.

8.4- Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp.
8.4.1- Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận.

8.4.2- Kế hoạch hoá lợi nhuận của doanh nghiệp.

8.4.3- Phân phối và sử dụng lợi nhuận doanh nghiệp.
Chương IX: Phân tích tài chính doanh nghiệp

9.1- Một số vấn đề chung về phân tích tài chính doanh nghiệp.
9.1.1- Khái niệm.

9.1.2- Trình tự các bước phân tích.

9.1.3- Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp.
9.2- Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp.
9.2.1- Đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp.

9.2.2- Phân tích các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của doanh nghiệp.
Chương X: Nguồn tài trợ của doanh nghiệp

10.1- Nguồn tài trợ ngắn hạn.
10.1.1- Tín dụng thương mại.

10.1.2- Vay ngắn hạn ngân hàng.

10.1.3- Các khoản chiếm dụng hợp pháp và bất hợp pháp.
10.2- Nguồn tài trợ dài hạn.
10.2.1- Phát hành chứng khoán.

10.2.2- Tín dụng trung và dài hạn.

10.2.3- Nguồn từ ngân sách nhà nước.

10.2.4- Nguồn tài trợ nội bộ.
III. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

2. Các văn bản quản lý tài chính của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam.

3. Quản trị tài chính - Trường ĐH Tài chính Kế toán - Xuất bản năm 2002.

4. Tài chính doanh nghiệp hiện đại – TS. Trần Ngọc Thơ - Nhà xuất bản Thống kê - 2003.

5. Principles of corporate finance - Richard A. Brealey and stewart C. Myers
Financial management in a Market Economy - Swinburne University of Technology - Năm 1994.
File Kèm Theo
File Type: doc DCMH Quản trị tài chính_Unicode.doc (43.0 KB, 530 lần tải)
__________________
Chu Quang Hưng
Mobi: 0945555549; Tel: 0435541221
Email: chuquanghung@gmail.com


thay đổi nội dung bởi: cqhung, 03-03-2008 lúc 04:30 PM.
Những người đã cám ơn bài viết của cqhung ở trên:
Gởi Ðề Tài Mới  Ðề tài đã khoá


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đếnPowered by: vBulletin Version 3.6.7 Copyright © 2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:31 PM.