Tên người dùng: Mật mã:
Câu lạc bộ sinh viên

TIN TỨC

Sách Bài giảng (ebook) các môn học đã có

Tra cứu điểm các môn học|Hướng dẫn

Các bài thi thử trắc nghiệm trực tuyến

Ngân hàng đề thi các môn học

  #1  
Old 09-01-2006
dhtx's Avatar
dhtx dhtx is offline
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2005
Nơi Cư Ngụ: Vietnam
Bài gởi: 93
Thanks: 0
Thanked 129 Times in 32 Posts

Level: 8 [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 190
Magic: 31 / 7481
Experience: 62%

Default

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">(History of Economic Theories)[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/b]

<H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 130%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: list 18.0pt"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Mã, Tên học phần[/i]: 417LSH220 - Lịch sử các học thuyết kinh tế</H1>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Phân bố thời gian[/i][/b]:
Lý thuyết: 40 tiết; Thực hành: 5 tiết
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Điều kiện tiên quyết[/i][/b]: Đã học xong Triết học, Kinh tế chính trị Mác-Lênin
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Giới thiệu học phần: [/i][/b]
Lịch sử các học thuyết kinh tế là môn khoa học nghiên cứu quá trình hình thành, phát sinh, phát triển đấu tranhvà thay thế lẫn nhau của các học thuyết kinh tế của các giai cấp cơ bản nối tiếp nhau trong các hình thái kinh tế - xã hội. Đối tượng nghiên cứu là hệ thống các quan điểm kinh tế của các trường phái khác nhau gắn với các giai đoạn lịch sử nhất định, các quan điểm kinh tế đã được hình thành trong một hệ thống nhất định, những quan điểm kinh tế chưa trở thành hệ thống nhưng có ý nghĩa lịch sử thì thuộc môn Lịch sử tư tưởng kinh tế.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Tài liệu học tập:[/i][/b]
Hiện không có giáo trình chuẩn quốc gia nên có thể sử dụng hai giáo trình sau:
- <I style="mso-bidi-font-style: normal">Đại học kinh tế quốc dân[/i] - <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Lịch sử các học thuyết kinh tế[/b] <I style="mso-bidi-font-style: normal">NXB Thống kê[/i]
- <I style="mso-bidi-font-style: normal">Phân viện báo chí và tuyên truyền[/i] <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Lịch sử các học thuyết kinh tế[/b] <I style="mso-bidi-font-style: normal">NXB chính trị quốc gia.[/i]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Đề cương chi tiết học phần[/i][/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">[/i][/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Chương 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu (<I style="mso-bidi-font-style: normal">2 tiết)[/i][/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/b]
1.1.Đối tượng nghiên cứu của môn lịch sử các học thuyết kinh tế
1.1.1. Một số khái niệm
1.1.2. Đối tượng nghiên cứu của môn lịch sử học thuyết kinh tế
1.2 Phương pháp nghiên cứu của môn lịch sử các học thuyết kinh tế
1.2.1. Phương pháp biện chứng duy vật
1.2.2. Phương pháp lôgic kết hợp với lịch sử
1.2.3. Một số phương pháp cụ thể khác:
1.3 Chức năng và ý nghĩa của việc nghiên cứu môn lịch sử học thuyết kinh tế
1.3.1.Chức năng
1.3.2. ý nghĩa


<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Chương 2:[/b] <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng thương[/b] (<I style="mso-bidi-font-style: normal">2tiết[/i])

2.1 Hoàn cảnh lịch sử và đặc điểm của chủ nghĩa trọng thương
2.1.1. Hoàn cảnh lịch sử xuất hiện chủ nghĩa trọng thương
2.1.2. Đặc điểm của chủ nghĩa trọng thương
2.2 Các quan điểm kinh tế của chủ nghĩa trọng thương
2.2.1. Các quan điểm kinh tế chủ yếu
2.2.2. Đánh giá (tích cực và hạn chế)
2.3 Các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa trọng thương
2.3.1. Giai đoạn đầu: Chủ nghĩa trọng thương sơ kỳ
2.3.2. Giai đoạn sau: Chủ nghĩa trọng thương chính thống
2.3.3. Quá trình tan rã của chủ nghĩa trọng thương

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Chương 3:[/b] <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng nông Pháp[/b] (<I style="mso-bidi-font-style: normal">4 tiết[/i])

3.1 Hoàn cảnh lịch sử và đặc điểm của chủ nghĩa trọng nông
3.1.1. Hoàn cảnh lịch sử xuất hiện chủ nghĩa trọng nông
3.1.2. Đặc điểm của chủ nghĩa trọng nông
3.2 Những lý luận kinh tế cơ bản của chủ nghĩa trọng nông
3.2.1. Sự phê phán chủ nghĩa trọng thương
3.2.2. Lý thuyết về sản phẩm thuần tuý
3.2.3. Lý thuyết về tư bản
3.2.4. Lý thuyết về thu nhập
3.2.5. Lý thuyết về tái sản xuất
3.3 Vị trí lịch sử của chủ nghĩa trọng nông
3.3.1. Công lao
3.3.2. Hạn chế

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Chương 4:[/b] <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Học thuyết kinh tế tư sản cổ điển Anh[/b] (<I style="mso-bidi-font-style: normal">6 tiết[/i])

4.1 Hoàn cảnh lịch sử và đặc điểm
4.1.1. Hoàn cảnh lịch sử xuất hiện
4. 1.2. Đặc điểm của học thuyết kinh tế tư sản cổ điển Anh
4.2 Các học thuyết kih tế tiêu biểu
4.2.1. Học thuyết kinh tế của W. Petty
4.2.2. Học thuyết kinh tế của A. Smith
4.2.3. Học thuyết kinh tế của D. Ricardo
4.3 Một số học thuyết kinh tế tư sản hậu cổ điển
4. 3.1. Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm
4. 3.2. Các lý thuyết tiêu biểu
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Chương 5:[/b] <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Học thuyết kinh tế tiểu tư sản[/b] (<I style="mso-bidi-font-style: normal">2 tiết)[/i]
<I style="mso-bidi-font-style: normal">[/i]
5.1 Hoàn cảnh lịch sử và đặc điểm
5.1.1. Hoàn cảnh lịch sử xuất hiện
5.1.2. Đặc điểm của các học thuyết kinh tế tiểu tư sản
5.2 Các học thuyết kinh tế chủ yếu
5.2.1. Học thuyết kinh tế của Sismondi
5.2.2. Học thuyết kinh tế của Proudhon
5.2.3. Đánh giá chung

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Chương 6:[/b] <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Học thuyết kinh tế của CNXH không tưởng thế kỷ XIX [/b](<I style="mso-bidi-font-style: normal">2 tiết[/i])

6.1 Hoàn cảnh lịch sử và đặc điểm
6.1.1. Hoàn cảnh lịch sử xuất hiện
6.1.2. Đặc điểm của học thuyết kinh tế của CNXH thế kỷ XIX
6.2 Các học thuyết kinh tế chủ yếu
6.2.1. Học thuyết của Saint Simon
6.2.2. Học thuyết của Charler Fourier
6.2.3. Học thuyết của Robert Owen
6.2.4. Đánh giá chung

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Chương 7: Học thuyết kinh tế chính trị Mác - Lê nin[/b]<I style="mso-bidi-font-style: normal"> [/i](<I style="mso-bidi-font-style: normal">3 tiết[/i])

7.1 Hoàn cảnh lịch sử và đặc điểm
7.1.1. Hoàn cảnh lịch sử xuất hiện
7.1.2. Đặc điểm của học thuyết kinh tế Mác Lê-nin
7.2 Quá trình xây dựng và phát triển
7.2.1. Quá trình hình thành và phát triển
7.2.2. Những đóng góp chủ yếu của Mác và Ăng-ghen
7.2.3. Sự phát triển của Lê-nin
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Chương 8: Học thuyết kinh tế của trường phái cổ điển mới[/b] (<I style="mso-bidi-font-style: normal">5 tiết[/i])

8.1 Hoàn cảnh lịch sử và đặc điểm
8.1.1. Hoàn cảnh lịch sử xuất hiện
8.1.2. Đặc điểm của học thuyết kinh tế trường phái cổ điển mới
8.2 Các học thuyết kinh tế chủ yếu
8.2.1. Thuyết ích lợi giới hạn của trường phái thành Viên (áo)
8.2.2. Các lý thuyết giới hạn ở Mỹ
8.2.3. Lý thuyết kinh tế của trường phái thành Lausene (Thuỵ sĩ)
8.2.4. Lý thuyết kinh tế của trường phái Cambridge (Anh)
8.2.5. Đánh giá chung

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Chương 9:[/b] <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Học thuyết kinh tế của trường phái Keynes[/b] (<I style="mso-bidi-font-style: normal">6 tiết[/i])

9.1 Hoàn cảnh lịch sử và đặc điểm
9.1.1. Hoàn cảnh lịch sử xuất hiện
9.1.2. Đặc điểm của học thuyết kinh tế trường phái Keynes
9.2 Các học thuyết kinh tế
9.2.1. Lý thuyết chung về việc làm của Keynes
9.2.2. Lý thuyết về sự điều chỉnh kinh tế vĩ mô của nhà nước
9.2.3. Các học thuyết kinh tế trường phái Keynes mới và sau Keynes
9.3 Đánh giá
9.3.1. Thành tựu
9.3.2. Hạn chế

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Chương 10:[/b] <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Học thuyết kinh tế của trường phái chính hiện đại [/b](<I style="mso-bidi-font-style: normal">5 tiết)[/i]
<I style="mso-bidi-font-style: normal">[/i]
10.1 Hoàn cảnh lịch sử và đặc điểm
10.1.1. Hoàn cảnh lịch sử xuất hiện
10.1.2. Đặc điểm của học thuyết kinh tế trường phái chính hiện đại
10.2 Một số lý thuyết tiêu biểu
10.2.1. Lý thuyết về nền kinh tế hỗn hợp
10.2.2. Lý thuyết giới hạn khả năng sản xuất và sự lựa chọn
10.2.3. Lý thuyết thất nghiệp
10.2.4. Lý thuyết về lạm phát
10.2.5. Lý thuyết về tiền tệ và ngân hàng, thị trường chứng khoán
10.2.6. Một số lý thuyết tăng trưởng kinh tế đối với các nước đang phát triển

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Chương 11:[/b] <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Học thuyết kinh tế của trường phái tự do mới [/b](<I style="mso-bidi-font-style: normal">5 tiết[/i])

11. 1 Hoàn cảnh lịch sử và đặc điểm
11.1.1. Hoàn cảnh lịch sử xuất hiện
11.1.2. Đặc điểm của học thuyết kinh tế trường phái tự do mới
11.2 Một số lý thuyết tiêu biểu
11.2.1. Lý thuyết về nền kinh tế thị trường xã hội ở CHLB Đức
11.2.2. Các lý thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới ở Mỹ
11.2.3. Đánh giá

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Chương 12:[/b] <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Trường phái thể chế[/b] (<I style="mso-bidi-font-style: normal">3 tiết[/i])

12.1 Hoàn cảnh lịch sử và đặc điểm
12.1.1. Hoàn cảnh lịch sử xuất hiện
12.1.2. Đặc điểm của trường phái thể chế
12.2 Một số khuynh hướng và lý thuyết của trường phái thể chế
12.2.1. Trường phái thể chế cũ
12.2.2. Trường phái thể chế mới
12.2.3. Đánh giá khái quát
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 11-07-2010
nganlc209qt078's Avatar
nganlc209qt078 nganlc209qt078 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Bài gởi: 121
Thanks: 71
Thanked 119 Times in 55 Posts

Level: 10 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 225
Magic: 40 / 6427
Experience: 3%

Send a message via MSN to nganlc209qt078 Send a message via Yahoo to nganlc209qt078 Send a message via Skype™ to nganlc209qt078
Default Lỗi ?!


Trích:
Nguyên văn bởi dhtx
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">(History of Economic Theories)[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/b]

<H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 130%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: list 18.0pt"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Mã, Tên học phần[/i]: 417LSH220 - Lịch sử các học thuyết kinh tế</H1>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Phân bố thời gian[/i][/b]:
Lý thuyết: 40 tiết; Thực hành: 5 tiết
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Điều kiện tiên quyết[/i][/b]: Đã học xong Triết học, Kinh tế chính trị Mác-Lênin
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Giới thiệu học phần: [/i][/b]
Lịch sử các học thuyết kinh tế là môn khoa học nghiên cứu quá trình hình thành, phát sinh, phát triển đấu tranhvà thay thế lẫn nhau của các học thuyết kinh tế của các giai cấp cơ bản nối tiếp nhau trong các hình thái kinh tế - xã hội. Đối tượng nghiên cứu là hệ thống các quan điểm kinh tế của các trường phái khác nhau gắn với các giai đoạn lịch sử nhất định, các quan điểm kinh tế đã được hình thành trong một hệ thống nhất định, những quan điểm kinh tế chưa trở thành hệ thống nhưng có ý nghĩa lịch sử thì thuộc môn Lịch sử tư tưởng kinh tế.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Tài liệu học tập:[/i][/b]

..............................................

Gì vậy ta ?!
__________________
Xin chuyển giúp mình thông tin "Nhắn Tìm Đồng Đội" này, xin cảm ơn nhiều !
LuYin

Hotmail : jingying8002@hotmail.com
Yahoo : jingying1902@yahoo.com.hk
Skype : xiaohouzi575
Favourite website : http://yume.vn/lu_yin


(Vui lòng g/thiệu bạn biết mình từ đâu trước khi add nick. Cảm ơn nhé !)

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 02-21-2011
nhungntt210qt159's Avatar
nhungntt210qt159 nhungntt210qt159 is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gởi: 4
Thanks: 9
Thanked 1 Time in 1 Post

Level: 1 [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 5
Magic: 1 / 134
Experience: 21%

Default

chang hiu j
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 02-24-2011
phuongct210qt278's Avatar
phuongct210qt278 phuongct210qt278 is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gởi: 6
Thanks: 10
Thanked 2 Times in 1 Post

Level: 1 [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 11
Magic: 2 / 290
Experience: 47%

Default

gần đến ngày nộp BTĐK rồi, rất bối rối vì bài học quá cách xa BTĐK đưa ra...có bạn nào có tài liệu gì của lịch sử các học thuyết kinh tế thì cứu mình với....
Trả Lời Với Trích Dẫn
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đếnPowered by: vBulletin Version 3.6.7 Copyright © 2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:07 PM.